REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO  opti-instal.pl/sklep/

I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym opti-instal.pl/sklep/ prowadzonego przez Usługodawcę.
  2. Ilekroć w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej poszczególne postanowienia Regulaminu odnoszą się zarówno do Usługobiorców korzystających ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW jak i za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

II. DEFINICJE

1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Aplikacja mobilna: program komputerowy pod nazwą „WordPress” umożliwiający korzystanie ze Sklepu internetowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Dni robocze : Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Usługobiorcy podczas logowania do Konta. Hasło jest określane samodzielnie przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta.

Klauzule – oświadczenia, które Usługobiorca może złożyć dobrowolnie poprzez zaznaczenie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie zakładania Konta, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść każdego z ww. oświadczeń, tj. zgodę na Regulaminu, OWS oraz treść Polityki prywatności Sklepu internetowego oraz odrębnie zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Konfigurator – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól, otrzymuje listę Towarów spełniających określone parametry

Konto – zespół funkcjonalności Sklepu internetowego oraz zbiór danych podanych przez Usługobiorcę, dostępny po uprzedniej rejestracji. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Konta również za pomocą Aplikacji mobilnej.

Formularz Opinii - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca dodaje Opinie.

Formularz Wizytówki Klienta – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca może rozszerzyć zakres danych o Usługobiorcy upublicznianych w związku z dodawaniem Opinii, o informacje o prowadzonej prze niego działalności gospodarczej. 

  Formularz kontaktowy - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca może wysłać wiadomość do Usługodawcy.

Formularz zamówienia (Koszyk) - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

 Formularz zamówienia usługi Integracje API - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, w zakładce Integracje API, za pomocą którego Usługobiorca będący Przedsiębiorcą precyzuje warunki umowy o świadczenie usługi Integracje API, w celu złożenia zamówienia na ww. usługę.

Formularz rejestracji – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym za pomocą którego Usługobiorca zakłada Konto.

Formularz reklamacji - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym w zakładce Reklamacji i zwroty, za pomocą którego Klient może zawiadomić Usługodawcę o niezgodności w dostawie lub wadzie Towaru, 

Formularz zwrotów - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym w zakładce Reklamacji i zwroty, za pomocą którego Klient może złożyć Usługodawcy oświadczenie  odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru lub bębna.

Klient – Klient w rozumieniu OWS,

Login : adres poczty elektronicznej Usługobiorcy używany podczas zakładania Konta i każdoczesnego logowania się do Konta.

OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży PHU OPTI-INSTAL Sp. z o.o

Stanowiące zbiór warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

Przedsiębiorca – Przedsiębiorca w rozumieniu OWS.

Schowek – funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie listy interesujących go Towarów.

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą jako sprzedającym a Usługobiorcą jako kupującym. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW, Usługa może polegać na:

1)      wyświetlaniu Usługobiorcy treści stron Sklepu internetowego,

2)      założeniu Konta za pośrednictwem Formularza rejestracji  

3)      korzystaniu z funkcjonalności Konta w Sklepie internetowym umożliwiających:

a)       korzystanie z Formularza zamówienia,  

b)      korzystanie z Formularza reklamacji,

c)       korzystanie z Formularza zwrotu,

g)       dodanie Towaru do Koszyka , 

4)      korzystaniu z Formularza kontaktowego,

Świadczenie Usługi za pośrednictwem Aplikacji mobilnej polega na

1)      przeglądaniu przez Usługobiorcę katalogu Towarów, 

2)      porównywaniu przez Usługobiorcę cen Towarów z ceną podaną przez Usługobiorcę,

3)      dokonywaniu przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym,

4)      dodawaniu przez Klienta Towarów do Schowka w Sklepie internetowym,

5)      dostępie do informacji o wszystkich złożonych przez Klienta zamówieniach w Sklepie internetowym oraz do informacji o wystawionych dla Klienta fakturach i fakturach korektach, 

Usługi są świadczone nieodpłatnie. Umowa, której przedmiotem jest założenie Konta jest zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe usługi są świadczone przez czas oznaczony wynikający z istoty danej funkcjonalności Sklepu internetowego lub decyzji Usługobiorcy o zakończeniu korzystania z danej Usługi.

III. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep internetowy

Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego następuje w chwili wyświetlenia strony Sklepu internetowego na ekranie urządzenia Usługobiorcy. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Sklepu internetowego.   

2. Formularz rejestracji

1)        Usługobiorca może założyć Konto w toku składania Zamówienia lub bez konieczności jednoczesnego zakupu Towaru w Sklepie internetowym. Nie jest możliwe założenie Konta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

  3. Formularz Zamówienia

1)       Korzystanie z Formularza Zamówienia polega na precyzowaniu warunków Umowy Sprzedaży, takich jak ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, termin płatności (w przypadku Przedsiębiorcy, któremu został przyznany limit kredytowy), miejsce dostarczenia Towarów oraz - jeżeli rozpoczął korzystanie z Formularza Zamówienia bez uprzedniego zalogowania się do Konta danych identyfikujących Usługobiorcę.

2)       Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Towaru do Koszyka a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia.

3)       Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zamówienia do chwili kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zamówienia i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych. Przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych z wyjątkiem Towarów dodanych do Koszyka. Towary dodane do Koszyka pozostają zapisane w Koszyku do czasu wylogowania się z Konta.

4)       Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dostępności Towaru na potrzeby Zamówienia. Dostępność Towaru jest weryfikowana każdorazowo po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do podsumowania zamówienia”.

5)       Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy Sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za Towar oraz z terminem płatności.

6)       W przypadku otrzymania przez Usługobiorcę Oferty w odpowiedzi na wysłanie Zapytania ofertowego, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez kliknięcie przez Klienta na przycisk „Zaakceptuj ofertę”.

4.  Formularz reklamacji

1)       W celu skorzystania z Formularza reklamacji konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2)       Korzystanie z Formularza reklamacji polega na wskazaniu Umowy sprzedaży, której dotyczy reklamacja, wypełnieniu wszystkich danych oznaczonych „*” jako wymagane, określeniu przyczyny reklamacji spośród dostępnych opcji na liście rozwijalnej, opcjonalnie żądania wobec Usługodawcy w związku ze składaną reklamacją oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrzenia reklamacji. System informatyczny Sklepu internetowego domyślnie kopiuje do formularza dane podmiotu, na którego rzecz założonej jest Konto. Osoba zgłaszająca reklamację może zmienić ww. dane.

3)       Korzystanie z Formularza reklamacji rozpoczyna się z momentem wypełnienia przez Usługobiorcę jednego z pól (nr faktury, nr WZ, indeks Towaru) identyfikujących Umowę sprzedaży, której dotyczy reklamacja a kończy się z chwilą kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”.

4)       Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu reklamacji do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza reklamacji poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza reklamacji i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje niezłożeniem reklamacji.

5)       Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Wyślij wniosek” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

5. Formularz zwrotu

1)      W celu skorzystania z Formularza zwrotu konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2)      Korzystanie z Formularz zwrotu polega na wskazaniu Umowy sprzedaży, której dotyczy zwrot Towaru, dokonaniu wyboru pomiędzy zwrotem na koszt Opti-Instal lub zwrotem na koszt własny (zgodnie z warunkami określonymi w OWS), wypełnieniu wszystkich danych oznaczonych „*” jako wymagane, w tym wskazaniu nr konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy.

3)      Korzystanie z Formularza zwrotu rozpoczyna się z momentem wypełnienia przez Usługobiorcę jednego z pól (nr faktury, nr WZ, indeks Towaru) identyfikujących Umowę sprzedaży, której dotyczy zwrot Towaru a kończy się z chwilą kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”.

4)      Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu zwrotu do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza zwrotu poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza zwrotu i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje niewysłaniem wniosku do Usługodawcy.

5)      Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Wyślij wniosek” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania przez Usługodawcę żądania zwrotu Towaru.

6. Formularz kontaktowy

1)      Formularz kontaktowy służy do przesyłania do Usługodawcy wiadomości.

2)      W celu skorzystania z Formularza kontaktowego nie jest konieczne zalogowanie się do Konta.

3)      Korzystanie z Formularza kontaktowego polega na wypełnieniu pól tekstowych oznaczonych „*”, jako wymagane oraz wysłanie do Usługodawcy drogą elektroniczną danych zawartych w formularzu.

4)      Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane do chwili kliknięcia na przycisk oznaczający wysłanie wiadomości do Usługodawcy. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza kontaktowego poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez przejście na inną stronę Sklepu internetowego. Zamknięcie strony Sklepu internetowego lub przejście na inną stronę powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje nie wysłaniem wiadomości do Usługodawcy.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)      Siłę wyższą,

2)      Wprowadzenie nowych towarów lub usług do oferty Sprzedawcy, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Sprzedawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa.

3)      Wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługodawcy lub Usługobiorcy w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów,

4)      Zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.

  1. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę każdorazowo o planowanej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie rejestracji Konta. Nowy Regulamin wejdzie w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania przez Usługobiorcę ww. powiadomienia. W przypadku nieakceptowania nowej treści Regulaminu Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie przed dniem jej wejścia w życie, w trybie opisanym w cz. IV ust. 3 pkt. 9 Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2023 r.